உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

9/02/2012

| |

Election Campaign Speech by Sivanesathurai Chandrakanthan (Pillaiyan) at Kallady Batticaloa

யாழ் மேலாதிக்கவாதிகளின் அத்தனை சதிகளையும் முறியடித்து முன்னேற கிழக்குமக்கள் எனக்கு வல்லமை தருவார்கள்