12/19/2012

| |

சித்தாண்டி கிராமம் வெள்ளத்தில்

 தொடர்மழை மற்றும் குளங்களின் மடைக்கதவுகள் திறந்துவிடப்பட்டதனால் சித்தாண்டியின்பலபகுதிகள் இன்று (18.12.2012) வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. சித்தாண்டி 03, 04 போன்ற பகுதிகள் முழுமையாக வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளது. சித்தாண்டியின் 04 ஆம் குறிச்சி பகுதியில் சுமார் 3 அடிக்கு மேற்பட்ட வெள்ளநீர் காணப்படுகின்றது. சித்தாண்டி 03, 04 ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் தமது வீடுகளை விட்டு வெளியேறி பாடசாலைகளிலும், உறவினர் வீடுகளிலும் சென்று தஞ்சமைடைந்துள்ளன