1/24/2013

| |

சீன அறிவியல் கழகத்தின் பரிசை பெற்ற இந்திய அறிவியலாளர்


2012-ஆம் ஆண்டுக்கான சர்வதேச அறிவியல் தொழில் நுட்ப ஒத்துழைப்பு விருது இந்திய அறிவியலாளர் C.N.R.Rao உள்ளிட்ட மூன்று வெளிநாட்டு அறிவியலாளர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக சீன அறிவியல் கழகம் 23-ஆம் நாள் அறிவித்தது. அக்கழகத்தின் வேந்தர் பை ச்சுன் லீ, விருது பெற்றவர்களுக்கு நற்சான்றிதழ்களையும் பதக்கங்களையும் வழங்கினார்.
முனைவர் C.N.R.Rao, பலமுறை சீனாவில் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். Einstein விரிவுரைப் பேராசிரியர் என்ற பெருமையை, சீன அறிவியல் கழகம் அவருக்கு வழங்கி இருக்கிறது. மேலும், வளரும் நாடுகளின் அறிவியல் கழகத்துக்கும் சீன அறிவியல் கழகத்துக்குமிடை ஒத்துழைப்பையும் சீன-இந்திய அறிவியல் தொழில் நுட்ப ஒத்துழைப்பு மற்றும் திறமைசாலிப் பயிற்சியையும் வலுப்படுத்துவது, வளரும் நாடுகளின் அறிவியல் தொழில் நுட்ப திறனை உயர்த்துவது ஆகியவற்றில், அவர் முக்கிய பங்காற்றி வருகின்றார்.

இவ்விருது பெற்றவர்களில் இதர இரு வெளிநாட்டு அறிவியலாளர்கள், ஜெர்மனி, ரஷியா ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களாவர்.