உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

8/13/2013

| |

சொந்த முயற்சியில் இந்திய விமானந்தாங்கிக் கப்பல்

இந்தியா தனது சொந்த வடிவமைப்பில் கட்டியுள்ள விமானந்தாங்கிக் கப்பல் ஐ.என்.எஸ் விக்ராந்த், வெள்ளோட்டம் விடப்பட்டுள்ளது.