5/22/2014

| |

என்னால் சேமிக்க முடியும்
என்னால் சேமிக்க முடியும், என்கின்ற தொனிப்பொருளில் மாணவர்கள் மத்தியில் சேமிப்பு பழக்கத்தினை ஊக்குவிக்கும் வகையிலான நிகழ்வொன்று முறக்கட்டான்சேனை இராமகிருஷ்ண மகாவித்தியாலத்தில் மக்கள்வங்கி ஊழியர்களினால் இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது.
 அதாவது செங்கலடி மக்கள்வங்கி கிளையின் சித்தாண்டி பிரதேச
சேவை நிலையத்தின் ஏற்பாடிலேயே மேற்படி நிகழ்வானது நடாத்தப்பட்டது.
பாடசாலை ஓன்றுகூடலின் போது சேமிப்பின் அவசியம் பற்றி மாணவர்கள் மத்தியில் அறிவூட்டுவதாக இந் நிகழ்வு அமைந்திருந்தது.
மக்கள் வங்கியுடன் வாடிக்கையாளர்களாக இணைந்து கொண்டிருக்கும் மாணவர்களது  கல்வி வாழ்க்கை முழுவதும் அவர்களது முன்னேற்றங்களின் பங்காளியாக மக்கள் வங்கி இருப்பதுடன்  கல்வியில் சாதிக்கின்ற ஒவ்வொரு தருணங்களிலும் கெளரவிப்புகளையும் பரிசுகளையும் வழங்கி வருகின்றது.
இவை  பற்றி மாணவர்களிடம் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது.
மேற்படி பாடசாலையின்  பெரும்பாலான மாணவர்கள் மக்கள்வங்கி வாடிக்கையாளர்களாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.