10/30/2014

| |

ஜனாதிபதி மஹிந்த ரஜாபக்ஷ அவர்கள் கொஸ்லந்த நிலச்சரிவால் இடம்பெயர்ந்த மக்களை சற்றுமுன்னர் சந்தித்தார்

ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச நிலசரிவால் பாதிப்புற்ற மக்களை சென்று பார்வையிட்டார்.இராணுவத்தினர் களப்பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

Photo de Mahinda Rajapaksa.