உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

2/26/2015

| |

ஆட்சி மாற்றத்திற்காக வாக்களித்த அதிகாரிகள் தமது இடமாற்றத்தினை எதிர்பாத்துள்ளனர்

ஆட்சிமாற்றம் வேண்டும் என்று வாக்களித்து விட்டு ஆட்சிமாற்றம் ஏற்பட்டவுடன் பட்டாசு கொளுத்தி கொண்டாடிய சில பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் தமக்கு இடமாற்றம் வழங்கப்படவுள்ளதான செய்தியினை அறிந்திருக்கவில்லையாம்.
பசில் ராஜபக்ஷ மூலம் நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்பட்ட பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சு ஆட்சிமாற்றத்தின் பின்னர் புதிதாக உள்வாங்கப்பட்டசுமார் 18 ஆயிரம் பட்டதாரி உத்தியோகத்தர்களை வேறு திணைக்களங்களுக்கு மாற்ற உள்ளதான தகவல் கிடைத்ததும் மாற்றத்திற்காக வாக்களித்த குறித்தபட்டதாரி உத்தியோகத்தர்கள் தம்மைத் தானே ஏசிக் கொண்டனராம்.அருகில் வேலை செய்த அலுவலகங்களை விட்டு பலருக்கு வேறு மாவட்டங்களுக்கு திணைக்கள மாற்றம் நடைபெறவுள்ளதாகவும். குறித்த பட்டதாரி உத்தியோகத்தர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.