7/06/2015

| |

தமிழரசுக்கட்சி போட்ட பிச்சையை பங்கிட்டுக்கொண்டனர்.

யாழ்ப்பாணம்
தமிழரசுக்கட்சி – 6
ஈபிஆர்எல்எவ் - 2
புளொட் 1
ரெலோ 1

வன்னி
தமிழரசுக்கட்சி – 3
ரெலோ 3
ஈபிஆர்எல்எவ் - 2
புளொட் - 1

மட்டக்களப்பு
தமிழரசுக்கட்சி –5
ஈபிஆர்எல்எவ் - 1
புளொட் 1
ரெலோ 1

அம்பாறை
தமிழரசுக்கட்சி – 6
ஈபிஆர்எல்எவ் - 2
ரெலோ 1
புளொட் 1

திருகோணமலை
அதிக ஆசனம் தமிழரசுக் கட்சிக்கு அதிக ஆசனம்..
தமிழரசுக் கட்சி - 5
ஈபிஆர்எல்எவ் - 1
ரெலோ 1