10/20/2015

| |

தெளிவத்தை ஜோசப் சாகித்திய விருதினை பெற்றுக் கொண்டார்.

தெளிவத்தை ஜோசப். சிறுகதைகள்' நூலுக்காக தெளிவத்தை ஜோசப் அய்யா தேசிய சாகித்திய விருதினை சற்று முன்னர் பெற்றுக் கொண்டார்.