12/11/2015

நான் பிள்ளையான் பேசுகின்றேன்

Ajouter une légende
நான் பிள்ளையான் பேசுகின்றேன்.எனது கேள்விக்கு யாரிடம் பதிலுண்டு? ஒரே ஒரு நிமிடம் எனது பேச்சை காது கொடுத்து கேளுங்கள்.எனது கைது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு -ரணில் அரசாங்கத்தின்  சதியும் பழி வாங்கலுமே என்பது புரியும். இதுதானா நல்லாட்சி?


0 commentaires :

Post a Comment