3/31/2016

ஒரு சந்திப்பும் உரையாடலும்!!! - சுவிஸ்

 
Afficher l'image d'origine  ஒரு சந்திப்பும் உரையாடலும்!!!
மலையகக் கவிஞர், எழுத்தாளர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்
மல்லியப்பு சந்தி திலகர் அவர்களுடன்

...
பொருள்: மலையகக் கலை, இலக்கியம் மற்றும் அரசியற் சூழல் குறித்து
காலம்: 03.04.2016 ஞாயிறு பி. ப. 4.00 மணிக்கு


இடம்: Stall 6, Gessnerallee 8, 8001 Zürich
ஆர்வலர்கள் அனைவரும் அழைக்கப்படுகின்றனர்.
தொடர்புகளுக்கு: விஜயன் 076 366 97 44,
யோகா 079 758 47 07, சயந்தன் 079 913 77 59  சுவிஸ்

0 commentaires :

Post a Comment