4/23/2017

வாசிப்பு மனநிலை விவாதம்

வாசிப்பு மனநிலை விவாதம். இந்த நிகழ்வானது பல வருடங்களாக பிரான்ஸ் வாசகர்கள் ஒருங்கிணைந்து நடத்தி வரும் ஒரு இலக்கிய கூட்டு செயல்பாடு ஆகும். Image may contain: 3 people

0 commentaires :

Post a Comment