உண்மைகள்

மறைக்கப்படும் மறுக்கப்படும் செய்திகளுக்காக...

Get The Latest News

Sign up to receive latest news

12/02/2017

வேட்கை -வெளியீட்டு நிகழ்வு -கனடா

எரிப்போரும்,கிழிப்போரும்,ஒழிப்போரும்,மறுப்போரும் வருக என்னும் அழைப்பிதழ் ஊடாக கனடா வாழ் தோழமைகள் சிவ.சந்திரகாந்தன் எழுதிய வேட்கை நூலினை வெளியிடுகின்றார்கள்.

0 commentaires :

Post a Comment