5/09/2018

பட்டதாரிகள் மீது வன்முறையை ஏவி விட்ட நல்லாட்சி அரசு

நாங்கள் எம் தூரதேசமிருந்து உங்களது புகையை புசிக்க வரவுமில்லை, உங்களது தண்ணீரில் குளிக்கவும் வரவில்லை......
நாங்கள் கோரியது எமது தொழிலுரிமையை, நீங்கள் எமது போராட்டத்தை அடக்க எம்மீது கண்ணீர்புகையையோ உங்கள் துர் நாற்ற தண்ணீரையோ வீசவேண்டாம், எமது தொழிலுரிமையை எமக்காக வீசுங்கள்..
கையாலாகாத நல்லாட்சி அரசே!!!
நீங்கள் ஒன்றைமட்டும் நினைவில் வையுங்கள், எம்மீது நீங்கள் வீசிய கண்ணீர் புகை அனைத்தும் எமது நாட்டின் முறையற்ற கல்வி கொள்கையை எண்ணி ஏழை குடும்ப பட்டதாரிகளது மனதில் பற்றும் போராட்ட தீயின் வெளிபாடுகள்..... நீங்கள் எம்மீது பீச்சியடடித்த அத்தனை தண்ணீரும் கையாலாகாத #நல்லாட்சி அரசின்கீழ் தொழிலற்று கதறியழும் ஏழை பட்டதாரிகளின் கண்ணீர்களில் மொத்தம்.....

0 commentaires :

Post a Comment