9/23/2018

அரசியல் நூல் வெளியீடு

இன்று பாரிஸ் நகரில் அறமும் போராட்டமும்  என்கின்ற அரசியல் நூல் வெளியீடும் அதன்மீதான அறிமுக விமர்சன உரைகளும் இடம்பெறவுள்ளன.


0 commentaires :

Post a Comment