9/02/2018

தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகளின் உள்ளுராட்சி உறுப்பினர்களுக்கான மாதாந்த ஒன்றுகூடல்

L’image contient peut-être : une personne ou plus et intérieur  தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகளின் உள்ளுராட்சி உறுப்பினர்களுக்கான மாதாந்த ஒன்றுகூடல் கட்சியின் தலைமைக்காரியாலயத்தில் 01;.09.2018 இன்று நடைபெற்றது.  

0 commentaires :

Post a Comment