10/29/2018

புதிய அமைச்சரவை விவரங்கள்

மஹிந்த ராஜபக்ஷ - நிதி மற்றும் பொருளாதார அமைச்சர் L’image contient peut-être : 1 personne, debout
மஹிந்த சமரசிங்க - கப்பல் துறை மற்றும் துறைமுக அபிவிருத்தி அமைச்சர் 
மஹிந்த அமரவீர - விவசாய அமைச்சர்
சரத் அமுனுகம - வெளிவிவகார அமைச்சர்
நிமல் ஸ்ரீபால டீ சில்வா - போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானசேவைகள் ​அமைச்சர்
ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய - மின்வலு மற்றும் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க அமைச்சர்
விஜேதாச ராஜபக்ஷ - கல்வி மற்றும் உயர்க்கல்வி அமைச்சர்.(ஐக்கிய தேசியக் கட்சி)
விஜித் விஜேமுனி சொய்சா - மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சர்
பைசார் முஸ்தபா - மாகாண சபைகள்இ உள்ளூராட்சி மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்
டக்ளஸ் தேவானந்தா - மீள்குடியேற்ற மற்றும் புனர்வாழ்வுஇ வடக்கு அபிவிருத்திஇ இந்து விவகார அமைச்சர்
ஆறுமுகம் தொண்டமான் - மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சர்
வசந்த சேனநாயக்க - சுற்றுலத்துறை மற்றும் வனஜீவராசிகள் அமைச்சர்

பிரதியமைச்சர்
ஆனந்த அலுத்கமகே - சுற்றுலாத்துறை மற்றும் வனஜீவராசிகள் பிரதியமைச்சர்

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்
வடிவேல் சுரேஷ் - பெருந்தோட்டக் கைத்தொழிற்றுறை இராஜாங்க அமைச்சர்
 

0 commentaires :

Post a Comment