5/06/2019

விடுதலை இயக்கங்களுக்கு தடைவிதிக்கும் படலத்தை பிரபாகரன் ஆரம்பித்த நாள் இன்று.

L’image contient peut-être : 2 personnes, personnes souriantes, texteதானே தலைவனென்று ஏனைய விடுதலை இயக்கங்களுக்கு தடைவிதிக்கும் படலத்தை  பிரபாகரன் ஆரம்பித்த நாள் இன்று.

0 commentaires :

Post a Comment