10/11/2021

நூல் வெளியீடு

'பாராளுமன்றத்தில் திலகர்' - தொகுதி 1
2015 ஆம் ஆண்டு ஆற்றிய 11 உரைகளின் தொகுப்பு பி.ஏ.காதர் அவர்களின் முன்னுரையுடன் வெளிவருகிறது
களம் : ZOOM இணையச் செயலி
காலம் : 16-10-2021
நேரம் : மாலை 7 மணி - இலங்கை
பங்கு கொள்ள ஆர்வம் உள்ள நண்பர்கள் நேரத்தைத் திட்டமிட்டுக்கொள்ள வசதியாக இந்த முன்கூட்டிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. Peut être une image de 1 personne et texte qui dit ’களம் zoom மாலை 7:00 மணிக்கு 2021 அக்டோபர் பாராளுமன்றத்தில் 16 திலகர் தொகுதி தலைமை: மு. சிவலிங்கம் உரைகள்: à®…®. யோதிலிங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) மின் புத்தக எம். ஆர். ஸ்டாலின் ஞானம் (பிரான்ஸ்) ஏ.பி.எம்.இத்ரிஸ் (மட்டக்களப்பு) வெளியீட்டு அரங்கம் தமிழகன் (இந்தியா) பாரா ராளுமன்றத்தில் திலகர் T ARI உரைகள் 2015 ஏற்புரை: மல்லியப்புசந்தி திலகர் நிகழ்ச்சி நெறிப்படுத்தல்: அசுரா பாகயா பதிப்பகம்’

0 commentaires :

Post a Comment