5/12/2013

| |

கிழக்குப்பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் சாதனை

பல்கலைக்கழகங்களுக்கிடையில் இலங்கையில் நடைபெற்றுவரும் விளையாட்டுப்போட்டியில் மல்யுத்த அணியினர் இரண்டாவது இடத்தினைப்பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையில் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுறை இடம்பெறும் 11வது விளையாட்டுப்போட்டியில் கிழக்கு பல்கலைக்கழக மல்யுத்த அணியினர் 2 தங்கப்பதக்கங்கள், 1 வெள்ளிப்பதக்கம், 3 வெங்கலப்பதக்கங்கள் அடங்கலாக 6 பதக்கங்களுடன் இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையில் 2வது இடத்தை பெற்றுள்ளனர்.
இலங்கை பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையில் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒருமுறை இடம்பெறும் 11வது விளையாட்டுப்போட்டியில் கிழக்கு பல்கலைக்கழக கராதே பெண்கள் அணியினர் தனி சண்டையில்   2 தங்கப்பதக்கங்கள்,2 வெங்கலப்பதக்கங்களுடன் தனி காட்டாவில் 1 வெங்கலப்பதக்கத்தையும், குழு காட்டாவில் 1 வெங்கலப்பதக்கத்தையும்,  பெற்றுள்ளனர்.