6/28/2013

| |

கிழக்கு பல்கலை விரிவுரைகள் திங்கள் ஆரம்பம்

கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் விவசாய மற்றும் வர்த்தக முகாமைத்துவம் ஆகிய பீடங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள முதலாம் வருட புதிய மாணவர்களுக்கான விரிவுரைகள் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளன என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விடுதி வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த பீடத்தினைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் விடுதிகளுக்கு 30ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை சமூகமளிக்கும்படி பதிவாளர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். மேலதிக விபரங்களுக்கு பீடாதிபதி/விவசாய பீடம்: 065- 2240530,
பீடாதிபதி/வரத்தக முகாமைத்துவ பீடம்: 065 -2240214, சிரேஷ்ட உதவிப் பதிவாளர்/பரீட்சைகள்: 065-2240584, உதவிப் பதிவாளர்/மாணவர் நலன்புரிச்சேவைகள்: 065-2240731என்ற தொலைபேசி இலக்கங்களுடன் தொடர்புகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
ஏனைய பீடங்களின் புதிய மாணவர்களுக்கான விரிவுரைகள் ஆரம்பமாகும் திகதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும என கிழக்குப் பல்கலைக்கழகப் பதிவாளர் அறிவித்துள்ளார்.