7/09/2013

| |

களுதாவளை மகா வித்தியாலயம் பட்டிருப்பு வலயத்தில் முதலாவது 1AB Super School ஆக தரமுயர்கிறது

மட்/பட்/களுதாவளை மகா வித்தியாலயமானது தொழில்நுட்ப பிரிவு ஆரம்பிக்கப்படுவதனால். இப்பாடசாலையானது.பட்டிருப்பு வலயத்தில் முதலாவது 1AB Super School ஆக தரமுயர்கிறது. இது சம்மந்தமான பெற்றோருக்கு விளக்கமளிக்கும் கருத்தரங்கு பாடசாலை ஒன்றுகூடல் மண்டபத்தில்  இடம்பெற்றது.