9/13/2013

| |

கிழக்கு மாகாண மகளீர் அபிவிருத்தி சம்மந்தமான கலந்துரையாடல்

இந்தியா சேவா அமைப்பின் ஊடானா கிழக்கு மாகாண மகளீர் அபிவிருத்தி சம்மந்தமான கலந்துரையாடல்  முன்னாள் முதலமைச்சர் தலைமையில்(08.09.2013)நடைபெற்றது