10/05/2014

| |

இன்று மட்டக்களப்பில் இந்திய சுப்பர் சிங்கர்

இன்று மட்டக்களப்பில் இந்திய சுப்பர் சிங்கர் 
மட்டகளப்பு தமிழ் சங்க கட்டிட நிதிக்காக
 இடம்பெறும் சுப்பர் சிங்கர் நிகழ்வு இன்று மாலை இடம்பெறுகின்றது.