7/08/2016

நல்லாட்சி அரசாங்கம் செல்வந்தர்களிடமிருந்து அறிவிடுவதற்கு பதிலாக ஏழைகளை குறி வைக்கின்றது.

அரசாங்கம் செல்வந்தர்களிடமிருந்து அறிவிடுவதற்கு மாறாக மறைமுக வரியான வற் வரி போன்றவற்றை அதிகரித்து ஏழைகளை மேலும் ஏழ்மைப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

வற் வரி என்பது மறைமுகமான வரியாகும்.. சாதாரணமாக வற் வரி அதிகரிக்கப்படும் போது, பொருட்களின் விலைகளும் அதிகரிக்கின்றன. அரசாங்கத்தைப் பொறுத்தமட்டில் வற் வரி அதிகரிப்பின் மூலமாக மேலதிக வருமானத்தை பெற்றுக் கொள்வது இலக்காக அமைந்துள்ளது. ஆனாலும் இந்த வற் வரி அதிகரிப்பின் காரணமாக செல்வந்தர்களை விட ஏழைகளே பெருமளவு பாதிக்கப்படுவார்கள்.

உழைக்கும் பணத்துக்கமைய வரி செலுத்தக்கூடிய நிலையில் மக்கள் உள்ளனரா என்பதை பற்றி அரசாங்கம் சற்று சிந்திக்க வேண்டும். அரச துறையில் சுமார் 120,000 பேர் வரை தொழில் புரிகின்றனர். நாட்டில் பணிபுரியும் நபர்களில் சுமார் 500,000 பேர் மட்டுமே வரி செலுத்துகின்றனர். இதன் மூலம் மிகவும் குறைந்தளவான மக்கள் மாத்திரமே வரி செலுத்துவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

0 commentaires :

Post a Comment