12/20/2018

வடமாகாண அபிவிருத்தி, மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் இன்று (வியாழக்கிழமை) ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் அமைச்சரவை பதவியேற்றது.Résultat de recherche d'images pour "ranil and prabhakaran"
அந்த வகையில், பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு பல அமைச்சுப் பொறுப்புக்கள் வழங்கப்பட்டன. இதில் முக்கியமாக வடமாகாண அபிவிருத்தி, மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு ஆகிய துறைகளை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க பொறுப்பேற்றுள்ளார். அக்டோபர் 26ஆம் தேதி ஏற்பட்ட அரசியல் நெருக்கடி தணிந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் அரசாங்கம் மீண்டும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டுள்ளது.
அமைச்சர்கள் விவரம்:
1. ரணில் விக்ரமசிங்க : தேசிய கொள்கைகள், பொருளாதார அலுவல்கள், மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடமாகாண அபிவிருத்தி, தொழில்பயிற்சித் திறன் அபிவிருத்தி, இளைஞர் விவகார அமைச்சர்
2. ஜோன் அமரதுங்க : சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
3. காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா : புத்தசாசனம் மற்றும் வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்
4. மங்கள சமரவீர : நிதி மற்றும் ஊடகத் துறை அமைச்சர்
5. லக்ஷமன் கிரியெல்ல : அரச தொழில் முயற்சி, கண்டி மரபுரிமைகள் மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்சர்
6. ரவூப் ஹக்கீம் : நகர திட்டமிடல், நீர்வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சர்
7. திலக் மாரப்பன : வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்
8. ராஜித சேனாரத்ன : சுகாதார, போசணைகள் சுதேச மருத்துவத் துறை அமைச்சர்
9. ரவி கருணாநாயக்க : மின்சக்தி, சக்தி வலு மற்றும் வர்த்தக அபிவிருத்தி அமைச்சர்
10. வஜிர அபேவர்த்தன : உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி அமைச்சர்
11. ரிஷாத் பதிறுதீன் : கைத்தொழில், வாணிப அலுவல்கள் நீண்டகாலமாக இடம்பெயர்ந்த மக்களை மீள்குடியேற்றல், கூட்டுறவு அபிவிருத்தி அமைச்சர்
12. பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க : பெருநகரங்கள், மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர்
13. நவீன் திசாநாயக்க : பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர்
14. பீ ஹரிசன் : விவசாயம், கிராமிய பொருளாதாரம், பண்ணை வள அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி அமைச்சர்
15. கபீர் ஹாசிம் : நெடுஞ்சாலைகள், வீதி அபிவிருத்தி, பெற்றோலிய வள அபிவிருத்தி அமைச்சர்
16. ரஞ்சித் மத்தும பண்டார : பொதுநிர்வாக, அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர்
17. கயந்த கருணாதிலக : காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு
18. சஜித் பிரேமதாச : வீடமைப்பு, நிர்மாணத்துறை மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர்
19. அர்ஜுன ரணதுங்க : போக்குவரத்து, சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர்
20. பழனி திகாம்பரம் : மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதி மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சர்.
21. சந்ராணி பண்டார : மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள், உலர் வலய அபிவிருத்தி அமைச்சர்
22. தலதா அதுகோரள : நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சர்
23. அகில விராஜ் காரியவசம் : கல்வி அமைச்சர்
24. அப்துல் ஹலீம் முஹம்மட் ஹசீம் : தபால் சேவைகள், முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
25. சாகல ரத்நாயக்க : துறைமுகங்கள், கப்பற்துறை மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர்
26. ஹரீன் பெர்ணான்டோ : தொலைத்தொடர்பு, டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர்
27. மனோ கணேஷன் : தேசிய ஒருமைப்பாடு, அரசகரும மொழிகள், சமூக மேம்பாடு மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்
28. தயா கமகே : தொழில், தொழிற்சங்க உறவுகள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சர்
29. மலிக் சமர விக்ரம : அபிவிருத்தி மூலோபாயங்கள், சர்வதேச வர்த்தகம், விஞ்ஞான, தொழிநுட்ப ஆராய்ச்சி அமைச்சர்

0 commentaires :

Post a Comment