8/07/2020

கிழக்கு ,வடக்கு 25 தமிழ்- முஸ்லீம் உறுப்பினர்களில் அதிகூடிய விருப்பு வாக்குகள் பிள்ளையானுக்கே

கிழக்கு ,வடக்கில்   தெரிவான 25  தமிழ்- முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களில்  அதிகூடிய விருப்பு வாக்குகள்  பெற்றவர் பிள்ளையானே  ஆகும். 
நாங்கள் நிஜத் துப்பாக்கியுடன் ...
யாழ் மாவட்டம் 

1)அங்கஜன்            -36356
2) சிறிதரன்             - 35884
3) டக்களஸ்             -32156
4) கஜேந்திரகுமார் - 31658
5) சுமந்திரன்           - 27734
6) சித்தார்த்தன்       - 23740
7) விக்னேஸ்வரன்      -21554    


 வன்னி மாவட்டம் 

   8) ரிஷாட் பதியுதீன்                 - 28,203 
   9) சார்ல்ஸ் நிர்மலநாதன்       - 25,668 
 10) செல்வம் அடைகலநாதன் - 18,563  
11) யோகராஜலிங்கம்               - 15,190
 12) காதர் மஸ்தான்                    - 13,454 
 13)குலசிங்கம் திலீபன்               - 3,203 

திருகோணமலை மாவட்டம் 


14) எஸ்.எம் தௌபீக்                 – 43, 759

15) இம்ரான் மஹ்ரூப்                – 39,029 

16) கபில நுவன் அத்துகோரல – 30, 056

 17) ஆர்.சம்பந்தன்                    – 21, 422


18) சிவனேசதுறை சந்திரகாந்தன் -       54,198
19) சாணக்யா ராஹுல்                          - 33,332
20) கோவிந்தன் கருணாகரன்               - 26, 382
21) சதாசிவம் வியாழேந்திரன்              - 22,218
22) அஹமட் செய்னுலாப்தீன் நசீர்      - 17,599
 
அம்பாறை மாவட்டம்  


23) விமலவீர திஸாநாயக்க                    – 63,594

24) டீ.சி வீரசிங்க                                         – 56,00

25) திலக் ராஜபக்ஷ                                      - 54,203

26) எம்.எச்.எம் ஹரீஸ்                                – 36,850

27) பைஸல் காசிம்                                      -29,423

28) ஏ.எச்.எம் அதாவுல்ல                           – 35,697

29) மொஹமட் முஸரப்                              -18,389


3 commentaires :

Unknown said...

who is national leader??????????? more vote 54,198 (Pillayan)

ramesh said...

கிழக்கின் அரசியல் தவைவவன் பிள்ளையான் கிழக்கின் விடி வெள்ளி

ramesh said...

கிழக்கின் அரசியல் தவைவவன் பிள்ளையான் கிழக்கின் விடி வெள்ளி

Post a Comment