1/31/2021

சிறுகதை நூல் வெளியீட்டு விழா.

'கா கலை இலக்கிய வட்ட'த்தின் மற்றுமொரு கட்டம், 'கா' வெளியீடாக கலாநிதி கென்னடியின் 'மான்களும் நாய்களும்' சிறுகதை நூல் வெளியீட்டு விழா.

9

0 commentaires :

Post a Comment